ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA AL 600plus

Automatyczna ładowarka AL 600plus z funkcją diagnostyczną działa z najnowocześniejszą, sterowaną charakterystycznie technologią ładowania, zapewniając w ten sposób idealne warunki ładowania i konserwację akumulatorów ołowiowych. Inteligentne oprogramowanie stale monitoruje wszystkie funkcje i kontroluje prawidłową procedurę ładowania. Akumulator może pozostać podłączony przez wiele miesięcy (na przykład w zimie). Przeładowanie nie jest możliwe.

Cechy
- Charakterystyka ładowania wielostopniowego I / U fazy I, fazy U1, fazy U2
- Elektroniczny obwód zabezpieczający chroni przed odwrotną polaryzacją i zwarciem
- Automatyczny tryb konserwacji akumulatora (Automatyczne odświeżanie akumulatora po naładowaniu)
- Sterowana oprogramowaniem diagnoza akumulatora przed rozpoczęciem procedury ładowania, funkcja testu akumulatora, identyfikacja defektu
- Podładuj ładowanie
- Dla akumulatorów ołowiowych 2 V, 6 V i 12 V (kwas, żel, AGM)
- Prąd ładowania max. 0,6 A (automatyczna adaptacja)
- 5 wskaźników stanu LED: Sieć zasilająca, ładowanie, odświeżanie, zakończone, błąd

Dane techniczne
- Napięcie wejściowe: 220 - 240 V / AC
- Max. prąd ładowania 600 mA (12 V), 300 mA (2 V / 6 V)
- Pojemność baterii: 1,2 - 40 Ah
- Elektroniczna ochrona przed zwarciem i nieprawidłową polaryzacją, ochrona przed przeładowaniem

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i postępuj zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej pracy urządzenia. Przepisy prawa wymagają, aby niniejsza instrukcja zawierała ważne informacje dla twojego bezpieczeństwa i opisuje, w jaki sposób można bezpiecznie używać urządzenia, unikając uszkodzeń ładowarki i innych urządzeń. Producent nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wynikające z zaniedbania lub celowego lekceważenia instrukcji zawartych w tym podręczniku! Niniejsza instrukcja jest częścią urządzenia i powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu. Aby uniknąć wadliwego działania i uszkodzeń, należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:
- Naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie specjalista!
- Usuń materiały opakowaniowe, które nie są potrzebne. Dzieci podczas zabawy opakowaniem i ryzykować uduszeniem.
- Urządzenie i jego elementy nie powinny być obsługiwane przez dzieci i niemowlęta.

Niebezpieczeństwo! Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez specjalistę. Odłącz urządzenie od sieci przed jego otwarciem. Otwarcie urządzenia ujawni elementy, które mają prąd na żywo i mogą być niebezpieczne dla zdrowia po dotknięciu.

1. ZAMIERZONE UŻYWANIE
Zamierzone zastosowanie ładowarki akumulatorów obejmuje ładowanie akumulatorów żelowych i akumulatorów kwasowych, które są odpowiednie dla napięcia i prądu ładowania wskazanego w danych technicznych. Każde inne zastosowanie nie jest uważane za zamierzone. Tylko użytkownik / operator jest odpowiedzialny za wynikające z tego szkody.

2. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi należy przestrzegać przepisów VDE. Zwłaszcza VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 i VDE 0860.
- Przed otwarciem urządzenia upewnij się, że jest odłączone od zasilania.
- Narzędzia mogą być używane tylko na urządzeniu lub komponentach, jeśli urządzenie zostało odłączone od sieci elektrycznej i wszystkie ładunki elektryczne, które zostały zmagazynowane w komponentach
- Kable lub przewody łączące urządzenie lub elementy łączące w urządzeniu powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem usterek w izolacji.
- W przypadku wykrycia usterki w kablach urządzenia, urządzenie powinno zostać natychmiast wycofane z eksploatacji do czasu wymiany uszkodzonych kabli.

Jeśli poniższy podręcznik nie opisuje w pełni funkcji i środków ostrożności dla laika, lub jeśli opis techniczny nie jest jasny, lub jeśli nie jest jasne które urządzenia zewnętrzne mogą być dołączone i jak je podłączyć, to ważne jest, aby skontaktować się ze specjalistą. Przed zamontowaniem tego urządzenia i podłączeniem akcesoriów upewnij się, że to urządzenie jest odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze specjalistami, ekspertami lub producentami modułów i komponentów. Należy pamiętać, że błędy w działaniu i połączenia są poza naszym wpływem i nie możemy zagwarantować gwarancji ani zostać pociągnięci do odpowiedzialności za występujące uszkodzenia.

Ta pozycja została przetestowana i wyprodukowana zgodnie z EMVG (dyrektywa EG 89/336 / EWG / kompatybilność elektromagnetyczna) i posiada odpowiednią aprobatę CE. Każda zmiana zespołu obwodów elektrycznych lub wymiana elementów innych niż określone spowoduje unieważnienie tej aprobaty.

Urządzenie może być używane do opisanego celu, jeśli przestrzegane są poniższe instrukcje
- Nie używaj urządzenia podczas mrozu, aby uniknąć tworzenia się skroplonej wody.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, aby uniknąć ryzyka pożaru i niebezpieczeństwa porażenia prądem.
- Nie wolno dopuścić do przeniknięcia jakichkolwiek płynów do wnętrza urządzenia.
- Nigdy nie przykrywać szczelin wentylacyjnych ani obudowy.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepłego powietrza, takich jak grzejniki itp.!
- Nigdy nie wkładaj ani nie prowadź kabla ładującego blisko łatwopalnych materiałów. Kabel ładujący nie może być zagięty ani przewodzony przez ostre części
- Przewody pod napięciem lub przewody podłączone do urządzenia muszą być zawsze sprawdzane przed i po użyciu pod kątem uszkodzeń izolacji lub pęknięć.
- Natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli błąd zostanie stwierdzony na kablu zasilającym.
- Urządzenie może być używane tylko na stabilnej i niepalnej powierzchni.
- Korzystaj wyłącznie z urządzenia poza pojazdem.
- Zapewnij bezpieczne i stabilne połączenie podczas podłączania zacisków ładowania akumulatora. - Nigdy nie używać w przypadku niekorzystnych warunków otoczenia. Niekorzystne warunki otoczenia to: Temperatura otoczenia poniżej -25 ° C lub powyżej + 50 ° C, gazy palne, rozpuszczalniki, opary, kurz, wilgotność powietrza powyżej 80%.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.

Wadliwe działanie
Jeśli można założyć, że bezpieczna eksploatacja urządzenia nie jest już możliwa, urządzenie należy natychmiast odłączyć, wyjąć i zabezpieczyć przed niezamierzonym użyciem. Ten przypadek ma zastosowanie, jeśli:
- Urządzenie wykazuje jakiekolwiek oznaki uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest już funkcjonalne.
- Części urządzenia poluzowały się.
- Przewody łączące wykazują oznaki uszkodzenia.
- Występują emisje dymu lub przenikanie cieczy itp. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, można użyć tylko oryginalnych części zamiennych. Użycie innych elementów lub komponentów o różnych wartościach może spowodować uszkodzenia i być niebezpieczne. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego specjalistę!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przez odwrotną polaryzację, zwarcie i kontakt z kwasem akumulatorowym - należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa producenta akumulatora ołowiowego.

Uwaga! Kwas akumulatorowy jest wyjątkowo żrący. Natychmiast zmyć kwasowe plamy ze skóry lub ubrania roztworem mydła i spłukać dużą ilością wody. Kwasowe plamy w oku należy natychmiast przepłukać dużą ilością wody; natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

4. PRZYGOTOWANIE
1. Zapewnij odpowiednią wentylację w pomieszczeniu podczas ładowania.
2. Nie otwieraj zaślepek celek na bezołowiowych akumulatorach ołowiowych (akumulatorach kwasowo-ołowiowych).
3. Sprawdź poziom kwasu przed ładowaniem bezołowiowych baterii ołowiowych.
4. Sprawdzaj poziom kwasu od czasu do czasu, gdy ładujesz nie wymagające konserwacji akumulatory ołowiane na dłuższy okres ładowania.
5. Regularnie sprawdzaj procedurę ładowania ze względów bezpieczeństwa. Uwaga! Zawsze należy unikać otwartego ognia, silnego światła i iskier w pobliżu ładowanych akumulatorów (zagrożenie wybuchem przez detonację gazu). Zawsze należy przestrzegać instrukcji ładowania producenta akumulatora.

PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE
Włóż kabel sieciowy urządzenia do nienaruszonego gniazda, które jest również zgodne z przepisami VDE. Musisz upewnić się, że wszyscy odbiorcy energii pojazdu, np. zapłon, radio, światło, telefon, ładowarka do telefonu komórkowego itp. są wyłączone, jeśli akumulator jest naładowany w stanie wbudowanym. Akumulator ołowiowy należy w razie potrzeby rozmontować lub odblokować. Jest możliwe, że bateria ma prąd upływowy lub że bateria jest nadal podłączona do odbiornika, jeśli ładowarka nie wskazuje "zakończone" (Fertig) lub "pełne" (Voll) po długim okresie ładowania.
Najpierw podłącz czerwony zacisk (+) do dodatniego bieguna akumulatora, a następnie czarny zacisk do ujemnego bieguna (-) akumulatora.

Uwaga!
- Nigdy nie należy zaciskać połączeń na karoserii pojazdu.
- Ładowarka działa w temperaturze otoczenia -25 ° C + 45 ° C.
- Przed ładowaniem należy zawsze przestrzegać wskazówek ostrzegawczych dotyczących akumulatora i producenta pojazdu.
- Podczas pracy przy pełnym obciążeniu urządzenie może osiągać temperatury do 50 ° C

6. SZYBKIE WPROWADZENIE (DLA DOŚWIADCZONYCH UŻYTKOWNIKÓW)

DZIAŁANIE URZĄDZENIA Podłączanie do sieci 230 V: Najpierw podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej 230 V (gniazdo). Zapali się zielona dioda "Mains" (Netz).

Ustaw napięcie akumulatora:
Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji 2 V, 6 V i / lub 12 V w zależności od akumulatora, który chcesz naładować.

Podłączanie do akumulatora:
Podłącz czerwony zacisk łączący ładowarki akumulatora z dodatnim zaciskiem (+) akumulatora i czarnym zaciskiem do ujemnego bieguna (-) akumulatora. Akumulator może pozostać podłączony w samochodzie / motocyklu.

Procedura ładowania
Urządzenie rozpocznie procedurę ładowania automatycznie. Dioda "Ładowanie" (Laden) wskazuje to.

Koniec
Ładowarka przełącza "Finished" (Fertig) LED i przechodzi do trybu odświeżania, jeśli wszystkie kryteria testu zostały spełnione po naładowaniu, a akumulator został oceniony jako "Dobry". Dioda "Ładowanie" (Laden) gaśnie jednocześnie i wyświetla się dioda LED "Refresh". Akumulator jest w związku z tym naładowany i gotowy do użycia i można go odłączyć od ładowarki akumulatora.
- Na koniec wyciągnąć kabel sieciowy z gniazda. Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nigdy za kabel!
- Sprawdź poziom kwasu w akumulatorach ołowiowych bezobsługowych.
- Napełnij wodą destylowaną, jeśli poziom kwasu jest zbyt niski.
- Przestrzegać instrukcji obsługi producenta akumulatora.

7. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDURY ŁADOWANIA

Dioda LED "Mains" (Netz) zapala się po podłączeniu do sieci elektrycznej (230 V / 50 Hz). Urządzenie przechodzi w tryb sprawdzania po ustawieniu rodzaju akumulatora za pomocą przełącznika suwakowego i podłączenia akumulatora ołowiowego 2 V, 6 V lub 12 V (Acid, gel, AGM, akumulator żelowy EXIDE). Dioda LED "Błąd" (Fehlera) oraz dioda "Ładowanie" (Laden) migają, jeśli napięcie prawidłowo podłączonego akumulatora jest wyższe niż 14,3 V (dla akumulatora 12 V) lub więcej niż 7,15 V w przypadku akumulator 6 V lub więcej niż 2,4 V w przypadku akumulatora 2 V. Urządzenie przełącza się w tryb ładowania, jeśli napięcie mieści się w zakresie 0,5 ... 2,4 V (akumulator 2 V), 0,5 ... 7,15 V (akumulator 6 V) lub 0,5 ... 14,3 V (akumulator 12 V).
Technologia ładowania
Urządzenie ma trzy różne fazy ładowania:
- I-Faza, prąd ładowania wynosi ok. 0,6 A dla akumulatora 12 V i ok. 0,3 A dla baterii 2 V i 6 V.
- Faza U1 (= główna faza ładowania) ze stałym napięciem 14,3 V (i / lub 2,4 V lub 7,15 V)
- Faza U2 (ładunek pod napięciem) o stałym napięciu 13,8 V (i / lub 2,3 V lub 6,9 V).

Akumulator jest najpierw ładowany stałym prądem (I-phase) aż do osiągnięcia końcowego napięcia ładowania (14,3 V / 7,15 / 2,4 V). Napięcie jest następnie utrzymywane na stałym poziomie (faza U1), a prąd ładowania dostosowuje się do stanu naładowania akumulatora. Im pełniejsza bateria, tym niższy prąd ładowania. Podczas testu bateria jest ładowana określonym prądem. Występuje duży wewnętrzny opór i / lub silne zasiarczenie akumulatora, jeżeli napięcie naładowanego akumulatora spadnie w ten sposób do napięcia znamionowego.

Ładowarka akumulatora ocenia baterię jako "wadliwą", jeśli test nie zostanie zaliczony; następnie urządzenie wyłącza się i migają diody LED "Błąd" (Fehler) i "Zakończony" (Fertig).

Ładowarka przełącza diodę "Finished" (Fertig) na LED i przechodzi do trybu odświeżania, jeśli wszystkie kryteria testu zostały spełnione po naładowaniu, a bateria została oceniona jako "Dobra". Dioda "Ładowanie" gaśnie jednocześnie i wyświetla się dioda LED "Odśwież". Akumulator jest w związku z tym naładowany i gotowy do użycia i można go odłączyć od ładowarki akumulatora. Program wyładowuje się przez 15 minut przy prądzie ok. 30 mA, jeśli akumulator pozostaje podłączony do ładowarki akumulatora. Procedura ładowania podtrzymującego rozpoczyna się po 15 minutach lub gdy napięcie akumulatora jest niższe niż wartość nominalna (odpowiednia do 2, 6, 12 V). Dioda LED "Refresh" zgaśnie i zapali się dioda "Charging" (Laden). Program zapewnia teraz "Ładowanie pod napięciem" przez 15 minut. Prąd ładowania jest teraz dostosowywany w taki sposób, że napięcie akumulatora jest automatycznie utrzymywane na poziomie 13,8 / 6,9 / 2,3 V. Program "Odświeżanie" uruchamia się ponownie po 15 minutach. Czynność ta jest powtarzana cyklicznie do momentu odłączenia ładowarki od akumulatora.

Mody operacyjne:
Urządzenie może wskazywać trzy różne tryby pracy podczas pracy:
1. Świeci się dioda LED "Ładowanie" (Laden). Ładowanie.
2. Świecą się diody "Ładowanie" (Laden) i "Finished" (Fertig): Podładuj.
3. Diody LED "Odśwież" i "Zakończone" (Fertig) świecą: Odśwież.

Błędy:
Urządzenie może wskazywać cztery różne błędy:
1. Diody LED "Ładowanie" (Laden) i "Błąd" (Fehler) migają: Ustawienie napięcia (z przełącznikiem suwakowym) i zmierzone napięcie akumulatora nie odpowiadają.
2. Diody LED "Finished" (Fertig) i "Error" (Fehler) migają: Akumulator jest rozpoznawany jako uszkodzony.
3. Dioda LED "Błąd" (Fehler) miga: przełącznik suwakowy ma niezdefiniowaną pozycję (pozycja pośrednia).
4. Dioda LED "Błąd" (Fehler) świeci światłem ciągłym: próba ładowania nie powiodła się. Możliwa przyczyna: Uszkodzona ładowarka lub bateria

9. INFORMACJE i INFORMACJE
Czyszczenie
Czyść urządzenie tylko suchą szmatką. Jeśli jest bardzo brudny, użyj lekko zwilżonej szmatki. Nie używaj żadnych środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Odłącz urządzenie od sieci przed jego czyszczeniem.

Gwarancja
Udzielamy gwarancji na 2 lata na ten produkt. Gwarancja obejmuje naprawę wad, które wynikają wyraźnie z niewłaściwych materiałów lub błędów produkcyjnych. W przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji, gwarancja zostanie unieważniona. Ze względu na wynikające z tego konsekwencje, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności! Ze względów bezpieczeństwa i licencji (CE) nieautoryzowana konwersja i / lub modyfikacja urządzenia jest zabroniona. Dalsze roszczenia są wykluczone.

Wykryte uszkodzenia/wady należy niezwłocznie zgłaszać. Należy dostarczyć dowód zakupu. Ze względów bezpieczeństwa i licencjonowania (CE) nie wolno modyfikować urządzenia. Wszelkie dodatkowe roszczenia są wykluczone.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody wtórne spowodowane tym produktem. Zastrzegamy sobie prawo do naprawy, dostawy części zamiennych lub zwrotu ceny zakupu.

W przypadku poniższych kryteriów gwarancja nie obowiązuje ani nie naprawimy produktu:
- zmiana i własna naprawa produktu
- zmiany przełączników
- w trakcie budowy nie planowano outsourcingu komponentów
- zniszczenie PCB i miejsc lutowania
- przeładowanie produktu
- wady wynikające z działalności osób zewnętrznych
- wady wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub rysunków
- połączenie ze złym prądem
- połączenie z niewłaściwą polaryzacją
- niewłaściwa obsługa lub wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- wady spowodowane niewłaściwymi lub zmanipulowanymi bezpiecznikami
- używanie komponentów innych niż oryginalne komponenty We wszystkich tych przypadkach urządzenie zostanie zwrócone na Twój koszt.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA
Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego pod koniec jego trwałości, lecz należy go oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Widać to po obrazie na produkcie, instrukcji lub opakowaniu. Materiały można poddać recyklingowi zgodnie z etykietowaniem. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony naszego środowiska.