Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego Szekla4x4.pl Damian Łaga ul. Starczewska 3 04-992 Warszawa NIP: 5321871623

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Szekla4x4

 

Właścicielem sklepu internetowego Szekla4x4 jest: Damian Łaga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szekla4x4.pl Damian Łaga, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Starczewskiej 3, 04-992 Warszawa, posiadającej NIP: 5321871623.

 

Adres korespondencyjny oraz reklamacyjny Sklepu internetowego to: Starczewska 3, 04-992 Warszawa, 

Pozostałe dane kontaktowe: e-mail: [email protected], numer telefonu kontaktowego:  534400534

Konto bankowe Sklepu internetowego: 75 1140 2004 0000 3902 7936 6720

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://szekla4x4.pl/content/12-wysylka-i-koszty zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://szekla4x4.pl/content/12-wysylka-i-koszty.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Dzień roboczy –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Towarze.

Klient – (1) osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także (2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres Sklepu internetowego Szekla4x4.pl ul. Starczewska 3, 04-992 Warszawa

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania Zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Sprzedawcę. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

Newsletter – Usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji, w szczególności o Towarach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i Promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

Oferta – treść oznaczona jako podsumowanie Zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu Towaru do Koszyka.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za złożone Zamówienie i Dostawę wymieniona pod adresem https://szakla4x4.pl/content/14-platnosci.

Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Szekla4x4.pl określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów związane z korzystaniem z Usług oraz z zawieraniem Umów Sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy należący do Właściciela sklepu internetowego Szekla4x4.pl – Damian Łaga na stronie www.szekla4x4.pl. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z Damianem Łaga prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Szekla4x4.pl Damian Łaga Umów Sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie ww. firmy na podstawie złożonych przez Klienta Zamówień.

Sprzedawca – Szekla4x4.pl Damian Łaga, ul. Starczewska 3, 04-992 Warszawa, NIP: 5321871623, REGON: 146541731, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=ab9d9ae1-950e-4505-981e-23c81aa24ea4

Towar– minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa, w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta Towarów do Koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta Zamówieniach w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj, liczbę Towarów, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu internetowego, Usług lub zawierających Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem rozdziału X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami pierwszeństwo zastosowania przed innymi postanowieniami Regulaminu ma rozdział X Regulaminu.

 2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia oraz złożenia przez Klienta Zamówienia.

 4. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego (w zależności od dostępności takiej funkcjonalności);

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

 4. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w rozdziale III Regulaminu.

 2. Głównym przedmiotem świadczenia na podstawie Regulaminu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie internetowym po promocyjnych cenach.

 3. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.

 4. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa producent Towarów, którym nie jest Sprzedawca.

 5. Klient może porozumieć się ze Sklepem internetowym Szekla4x4.pl, za pośrednictwem telefonu kontaktowego pod numerem: 534400534 lub 534600534, poczty elektronicznej e-mail: [email protected], numer telefonu kontaktowego:  

oraz bezpośrednio pod adresem Sklepu: Starczewska 3, 04-992 Warszawa. Klient w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez niego operatora.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”.

 2. Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, o której mowa w pkt 2. 

 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu szekla4x4.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów:

 1. dostęp do Konta oraz jego użytkowanie;

 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

 3. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

 4. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego;

 5. Newsletter.

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji (potwierdzenie założenia Konta). Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym.

 2. Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu Towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.

 3. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

 4. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący: Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, dane adresowe. Są to dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.

 5. Poza podaniem danych osobowych i adresowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności.

 6. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin sklepu internetowego i Politykę prywatności oświadcza i potwierdza, że:

  1. podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

  2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  3. zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego możliwe jest dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym.

 8. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], lub w formie pisemnej na adres: Starczewska 3, 04-992 Warszawa . Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru Towaru do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

 9. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.szekla4x4.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności, jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru Towaru przez kuriera, w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

 10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu internetowego;

  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  8. niepodejmowania działań takich jak: (1) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (2) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu internetowego i realizowania płatności, (3) modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego cen lub opisów Towarów.

 11. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

 12. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Sprzedawcy, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub w formie pisemnej na adres: Starczewska 3, 04-992 Warszawa.

 13. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać następujące dane:

  1. dane Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej);

  2. uzasadnienie reklamacji.

 14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje dotyczące Usługi zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 Dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z przepisów prawa wynika inny obligatoryjny, krótszy termin.

 

III. Zawieranie Umowy Sprzedaży Towaru

 1. W przypadku Konsumentów, Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 3. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towary w następujący sposób:

 1. w Sklepie internetowym;

 2. pocztą elektroniczną.

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.

5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, Polityki prywatności oraz podanie oznaczonych tam danych osobowych.

6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego dochodzi:

 • albo poprzez założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta oraz prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza Zamówienia poprzez:

 1. wybór Towaru,

 2. dodanie wybranego Towaru do koszyka,

 3.  wybór sposobu dostawy,

 4. wybór rodzaju płatności,

 5. wskazanie Miejsca wydania Towaru,

 6. potwierdzenie złożenia w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

albo poprzez: dokonanie wyboru Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz dokonanie następujących czynności;

 

 1. prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza poprzez wskazanie danych osobowych: e-mail, imię, nazwisko, oraz danych adresowych: kraj, nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto;

 2. wybór sposobu dostawy,

 3. wybór rodzaju płatności,

 4. zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i Polityki prywatności;

 5. wskazanie Miejsca wydania Towaru

 6. potwierdzenie złożenia w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia złożenia w Sklepie Zamówienia  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się z informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia przez Sprzedawcę.

 1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 powyżej.

 2. Jeżeli zawarcie Umowy Sprzedaży następuje na podstawie poczty elektronicznej:

a) Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży;

 1. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa powyżej;

 2. w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu i Polityki prywatności, wymagana jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności przez Klienta.

11.W związku z Zamówieniem złożonym zgodnie z pkt. 10 powyżej Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

12.Po zweryfikowaniu Zamówienia (złożonego pocztą elektroniczną), bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z: (1) potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Towarów wskazanych w wiadomości) albo (2) informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich lub części ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia.

13.Umowa Sprzedaży w trybie wskazanym w pkt. 10 powyżej zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 12 (1) powyżej w zakresie wskazanych w niej Towarów.

14.Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

15.Umowa Sprzedaży jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

16.Zamówienia Sprzedawca przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) h/dobę.

17.Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres email lub SMS.

18.Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Towarów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

19.Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy Towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

20.Cena Towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu Towaru do koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość Towaru, wartość Zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności.

21.Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty Ceny za zakupiony Towar:

a) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Paynow, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Paynow;

b) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PayPal;

c) przelewem na numer konta bankowego: 75 1140 2004 0000 3902 7936 6720

d) przesyłka pobraniowa (płatna przy odbiorze przesyłki).

e) Raty oraz Leasing za pośrednictwem platformy platformafinansowa.pl

22. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego PayNow i PayPal - jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – data wpływu środków pieniężnych na konto 75 1140 2004 0000 3902 7936 6720, zaś w przypadku pobrania w data dostarczenia towaru.

23.Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności.

24.Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszt przesyłki do Klienta oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towarów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Promocje obowiązujące w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. 

25.W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje rozwiązanie zawartej Umowy. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.

26.W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient.

27.Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

  1. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

28.Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

29.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. Realizacja Zamówienia

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z możliwą do wyboru opcją w ramach składania przez Klienta Zamówienia.

 3. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 4.  Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości Zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 5. Wysłanie Towaru następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia realizacji Zamówienia, zgodnie z pkt 3.

 6. Zakupiony Towar zostaje wysłany Kupującemu wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (fakturą lub paragonem) oraz wzorami oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 7. Terminy Dostawy mogą zostać wydłużone w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

 8. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru Towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia Towaru, termin dostarczenia Towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi treści złożonego Zamówienia z istotnymi postanowieniami  na podany przez niego adres e-mail wraz z Dowodem zakupu.

 10. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

 11. Wymiana zakupionego i niewadliwego Towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy jak w rozdziale V. poniżej i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego Zamówienia.

 

V. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru

 1. Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta.

 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w pkt. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając stosowne oświadczenie.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://szakla4x4.pl/content/11-reklamacje-i-zwroty lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.  Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, należy wysłać na adres Sklepu internetowego: ulicy Starczewska 3, 04-992 Warszawa, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów, zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki zwrotne.

 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

 8. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu Towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego).

 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (10) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, na zasadach o których mowa w niniejszym paragrafie, zaś w zakresie sprzedaży, obejmującej przedmiot Umowy zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 12. W przypadku gdy Konsument zwraca Towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

 13. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

VI. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towary bez wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 1. dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji),

 2. datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru,

 3. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

8.  Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy Dowód zakupu Towaru. 

9.  W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

12. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez Sprzedawcę uzupełniony formularz na adres:  Starczewska 3, 04-992 Warszawa, znajdujący się na stronie Sklepu lub w formie pisemnej bez zachowania formularza, przy czym rekomenduje się zastosowanie formularza.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

14. Klient powinien odebrać reklamowany Towar, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, Sprzedawca wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.

15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu  (reklamacji) Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

16. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 

 

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a firmą Szekla4x4 Damian Łaga

  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 4. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 

VIII. Prawa do treści

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie do opisów, zdjęć, itp., nazwa Sklepu internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej wyrażonej w formie pisemnej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Wszystkie treści, w tym grafiki i zdjęcia zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Sprzedawcy.

 3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym pkt. 3, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym realizacji złożonego Zamówienia.

 3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Sprzedawcę, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży oraz, jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Newslettera.

 4. Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę w okresie wskazanym w Polityce prywatności.

 5. Zgodnie z RODO Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej w Sklepie internetowym pod adresem: http://szakla4x4.pl/content/9-polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies

 7. Z chwilą rejestracji na stronie Sklepu internetowego Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

 1. w formie elektronicznej, na adres: e-mail: [email protected], numer telefonu kontaktowego

 2. w formie pisemnej, na adres: Starczewska 3, 04-992 Warszawa

 1. Klient ma prawo otrzymać dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

 2. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

X. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Klientom nie będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość jak Konsumentom zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym szkody następcze, pośrednie, utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich z winy umyślnej.

7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 4. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz dla Klientów posiadających Konto jako obowiązek jego akceptacji przy logowaniu się do Konta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w Sklepie internetowym (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://szekla4x4.pl/content/17-regulamin-od-25122014). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.

 10. Regulamin obowiązuje od dnia 09-11-2020 r.

 

 

 

 

 

Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy w formacie PDF

Formularz reklamacyjny PDF