Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące eksploatacji i obsługi urządzenia. Prosimy o tym pamiętać również w przypadku przekazania tego urządzenia innemu użytkownikowi! Prosimy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania także w przyszłości!

 

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Awarie wynikłe na skutek nieprzestrzegania podanych w niej zaleceń nie są objęte gwarancją. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za tego typu usterki!

 

Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do ładowania 2, 6 i 12-woltowych bezobsługowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (żelowych lub z absorpcyjną matą szklaną – AGM). Nie wolno go wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów.

 

Uwaga!

Urządzenie to opuściło wytwórnię w idealnym stanie technicznym. W celu utrzymania go w takim stanie oraz jego bezpiecznej eksploatacji należy przestrzegać podanych w niniejszej instrukcji obsługi przestróg oraz zasad bezpiecznej obsługi.

 

Warunki użytkowania

•                 Urządzenie może być podłączane wyłącznie do sieci 220 V / 50 Hz.

•                 Temperatura otoczenia (w pomieszczeniu) musi być w zakresie od 0 do 40° C.

•                 Otwory wentylacyjne w obudowie zapobiegają nadmiernemu wzrostowi temperatury wewnątrz urządzenia podczas jego pracy. Z tego powodu nie wolno ich zakrywać. W pobliżu ładowarki nie mogą znajdować się materiały łatwopalne, takie jak odzież czy papier.

•                 Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie w suchych i właściwie utrzymanych pomieszczeniach.

•                 W przypadku wystąpienia skroplonej pary wodnej, urządzenie należy pozostawić do wyschnięcia przez okres do dwóch godzin.

•                 Niedopuszczalne jest używanie urządzenia na zewnątrz pomieszczeń lub w warunkach dużej wilgotności.

•                 Urządzenie należy chronić przed zawilgoceniem, zalaniem wodą oraz przegrzaniem.

•                 Urządzenie służy do ładowania wyłącznie akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu 2, 6 lub 12 V.

•                 W żadnym wypadku nie wolno podłączać do urządzenia akumulatorów suchych.

•                 Nie wolno używać urządzenia w obecności łatwopalnych i palnych cieczy.

•                 Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 14 lat.

•                 Używanie urządzenia powinno być nadzorowane przez osobę dorosłą lub odpowiedniego fachowca.

•                 Przy korzystaniu z urządzenia należy przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących zasad bezpiecznej pracy.

•                 W szkołach, ośrodkach szkoleniowych oraz pracowniach hobbystycznych korzystanie z urządzenia powinno być nadzorowane przez wykwalifikowany personel.

•                 Nie używać urządzenia w obecności palnych gazów, pary wodnej bądź w zapylonej atmosferze.

•                 W przypadku naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Użycie elementów nieoryginalnych grozi poważną awarią urządzenia.

•                 Po użyciu należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.

•                 Jako pierwszą należy odłączać ładowarkę, a następnie akumulator.

•                 W razie trudności z właściwą interpretacją informacji technicznych należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego personelu.

Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, czy jest ono odpowiednie do zamierzonego zastosowania. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego personelu.

 

Prosimy pamiętać, że producent nie ma wpływu na ewentualne błędy w podłączaniu urządzenia bądź jego użytkowaniu i z tego tytułu nie może ponosić żadnej odpowiedzialności.

 

Opis urządzenia

Automatyczna ładowarka umożliwia zautomatyzowane ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu znamionowym 2, 6 lub 12 V. Po całkowitym naładowaniu akumulatora następuje samoczynne zmniejszenie natężenia prądu, aby uniknąć przeładowania. Dzięki automatycznej regulacji napięcia i prądu ładowania, podłączony akumulator zostanie całkowicie naładowany bez ryzyka przeładowania lub nadmiernego gazowania.

 

Urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami:

•                 zabezpieczenie przed krótkotrwałymi zwarciami i niewłaściwym podłączeniem biegunów

•                 stały prąd ładowania końcowego

•                 optyczny wyświetlacz parametrów ładowania i biegunowości

•                 regulacja napięcia ładowania za pomocą przełącznika suwakowego

 

Urządzenie zostało sprawdzone zgodnie z normą europejską 89/336/EWG (EMVG, 09.11.1992) oraz spełnia obowiązujące przepisy prawa. Zmiana przełącznika lub zastosowanie nieoryginalnych części spowoduje naruszenie warunków homologacji.

 

Opis działania

W przeciwieństwie do prostych tego typu urządzeń, prąd ładowania w tej

automatycznej ładowarce nie jest stały i zależy od szeregu czynników, między innymi

od stanu naładowania, wieku, typu oraz pojemności akumulatora. Ponadto istotne znaczenie ma stopień rozładowania akumulatora. Jeżeli akumulator został rozładowany prądem o dużym natężeniu, początkowy prąd ładowania będzie duży (maks. 0,3 A), a po krótkim czasie będzie stopniowo zmniejszany. Innymi słowy, wraz ze wzrostem napięcia spada prąd ładowania, co obrazuje poniższy schemat.

 

Dla skuteczności procesu ładowania nie ma znaczenia, czy akumulator jest całkowicie, czy tylko częściowo rozładowany. Akumulator może pozostawać podłączony do ładowarki przez długi czas, w warunkach temperatury otoczenia w zakresie 10 – 25 °C. W przypadku omyłkowej zamiany biegunów przy podłączaniu akumulatora, zostanie to zasygnalizowane za pomocą czerwonej lampki. Należy wtedy natychmiast odłączyć akumulator od ładowarki.

Sposób użycia

 1. 1. Wybrać odpowiednie napięcie ładowania (2, 6 lub 12 V). Ostrzeżenie: wybór nieprawidłowego napięcia grozi uszkodzeniem ładowarki lub akumulatora.
 2. 2. Podłączyć akumulator W pierwszej kolejności połączyć czerwony zacisk ładowarki z biegunem dodatnim (+) akumulatora, a następnie czarny zacisk z biegunem ujemnym (–) akumulatora.
 3. 3. Podłączyć ładowarkę do sieci 230 V prądu przemiennego. Po włożeniu wtyczki do gniazda 230 V zaświeci się zielona dioda „Laden”.

Uwaga!

Urządzenie jest zabezpieczone jedynie przed krótkotrwałymi zwarciami! W żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zwarć trwających dłużej (ponad 1 minutę), ponieważ mogą spowodować przeciążenie elektryczne podzespołów ładowarki lub układu elektronicznego.

Ważne!

Zielona dioda kontrolna „Laden” świeci się jedynie wtedy, gdy płynie prąd ładowania!

    • Przy podłączaniu akumulatora do ładowania należy zwracać uwagę na właściwą biegunowość!
    • W celu uniknięcia uszkodzenia akumulatora nie należy dopuszczać do jego znacznego rozładowania!
    • Należy zapewnić wystarczający dopływ powietrza!
    • Przed rozpoczęciem ładowania należy zdjąć korki zamykające komory akumulatora!
    • W przypadku dłuższego ładowania kontrolować stan elektrolitu!
    • Podczas sprawdzania gęstości elektrolitu oraz w trakcie procesu ładowania nie należy zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub niezabezpieczonym źródłem światła (ryzyko eksplozji gazu wydobywającego się z akumulatora)!
    • Przestrzegać zaleceń dotyczących ładowania akumulatora (zwykle podawanych na jego obudowie).

Dane techniczne:

Napięcie ładowania:   2,3 / 6,9 / 13,8 V

maks. prąd ładowania:     0,3 A

Napięcie zasilania:   230 V ~

Wymiary:                     190 x 55 x 78 mm

Usterki

W przypadku stwierdzenia, że korzystanie z ładowarki może stwarzać zagrożenie, należy zaprzestać jej używania i odpowiednio zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem.

W szczególności dotyczy to następujących sytuacji:

    • urządzenie uległo ewidentnej awarii
    • urządzenie przestało działać
    • elementy urządzenia uległy poluzowaniu
    • uszkodzone są przewody przyłączeniowe

W przypadku naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Użycie elementów nieoryginalnych grozi poważną awarią urządzenia. Naprawy urządzenia może dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany personel.

Gwarancja

Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją. Obejmuje ona bezpłatne usuwanie usterek powstałych ewidentnie na skutek wad materiałowych bądź fabrycznych.

Gwarancja dotyczy prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów składowych, zgodnie z nominalnymi charakterystykami w stanie przed montażem, jak również zachowania odpowiednich norm technicznych w odniesieniu do połączeń lutowanych, montażu mechanicznego, zestrojenia i funkcjonowania urządzenia.

Jakiekolwiek inne roszczenia traktowane będą jako nieuzasadnione.

Gwarancja i odpowiedzialność producenta nie obejmują szkód wynikłych z używania niniejszego urządzenia. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo odmowy dokonania naprawy bądź udoskonalenia produktu, dostarczenia części zamiennych lub zwrotu pieniędzy.

Gwarancja ani zobowiązanie do bezpłatnej naprawy nie mają zastosowania w następujących przypadkach:

    • samodzielnego dokonania przeróbki lub naprawy urządzenia
    • zmiany przełączników
    • nieautoryzowanego wykorzystania w konstrukcji urządzenia obcych podzespołów
    • uszkodzenia płytki drukowanej lub połączeń lutowanych
    • przeciążenia elektrycznego
    • uszkodzeń powstałych na skutek działań osób trzecich
    • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji i schematów obsługi
    • podłączenia do nieodpowiedniego zasilania elektrycznego
    • podłączenia do prądu przy nieprawidłowej biegunowości
    • niewłaściwej obsługi urządzenia
    • usterek wynikłych na skutek użycia nieodpowiednich bezpieczników

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach urządzenie zostanie zwrócone na koszt użytkownika.

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w chwili druku. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian parametrów technicznych i konstrukcyjnych.